Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ americanufabet.com ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าใช้บริการทุกท่านต้องศึกษาให้เข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะเข้าใช้บริการ โดยทางผู้ให้บริการได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ americanufabet.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะเป็นการระบุรายละเอียดในการจัดเก็บ บริหาร และรักษาข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้ที่เรา

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งมาก จะถูกจัดเก็บด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลเป็นอย่างมาก

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมนำมาเก็บไว้ จะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุง การแจ้งโปรโมชั่น การแจ้งข่าวสาร และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญในการเข้าใช้บริการ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางผู้ให้บริการ americanufabet.com จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และการบริหารแบบมืออาชีพ

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้เข้าใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าใช้บริการที่เว็บของเราได้ หากมีการตรวจพบว่าเป็นข้อมูลของผู้สมัคร ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูลการสมัครทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง contact@americanufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางผู้ให้บริการสามารถปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง americanufabet.com

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@americanufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2017

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะบังคับใช้ด้วยภาษาไทย

ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อเห็นสมควร